Terug naar overzicht

Een plant bestaat voor ongeveer 99% uit koolstof, zuurstof en water. Hoofd- en sporenelementen vormen de rest. Hoewel de nutriënten maar een heel klein onderdeel uitmaken van het plantmateriaal heeft een tekort aan één of meerdere elementen vaak grote gevolgen voor de groei en ontwikkeling van het gewas.

Een plant neemt de hoofd- en sporenelementen op uit de grond of het substraat waarin hij groeit. De beschikbaarheid van de nutriënten hangt niet alleen af van de toegediende meststoffen maar ook van de grondsoort, het type substraat en de pH. Als een nutriënt aanwezig is, is dit echter geen garantie dat een plant het ook voldoende opneemt. Dat hangt af van de omstandigheden.

Naast pH en EC is het klimaat daarbij een factor van belang. Temperatuur, licht en luchtvochtigheid bepalen immers de verdamping en daarmee de opname en het transport van nutriënten. Bovendien speelt de onderlinge verhouding tussen de aanwezige nutriënten een rol. Een te hoge concentratie van het ene element remt vaak de opname van een ander element. Tot slot beïnvloeden micro-organismen de beschikbaarheid en opname van de voedingselementen.

Er zijn twee methodes om inzicht te krijgen in de opname en de voedingstoestand van het gewas:
 

PlantsapCheck

De plantsapanalyse bepaalt de nutriëntensamenstelling van geperst plantmateriaal na invriezen en ontdooien. Bij deze analyse worden alle nutriënten in de sapstroom en in het celvocht bepaald. De analyse geeft inzicht in opname van nutriënten door de plant. De plantsapanalyse is een momentopname. De resultaten worden gepresenteerd in mg/l of in mmol/l.

GewasCheck

De droge stofanalyse bepaalt in ovengedroogd plantmateriaal zowel de opgeloste als de vastgelegde nutriënten. Je krijgt dus informatie over alle nutriënten die in de plant aanwezig zijn. De resultaten worden gepresenteerd in g/kg, μg/kg, %/kg of mmol/kg droge stof. Eurofins beschikt over een uitgebreide database met streefwaarden voor een groot aantal gewassen. Hiermee kun je zien of de waarden uit de analyse van jouw gewasmonster overeenkomen met de richtwaarden voor het gewas.
De droge stofanalyse is ook beschikbaar voor vruchten. 

PAKKET PARAMETERS
PlantsapCheck pH, EC, NH4, K, Na, Mg, NO3, Cl, S, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si
GewasCheck Droge stof, N-totaal, K, Na, Cl, Ca, Mg, P, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B
VruchtCheck Droge stof, N-totaal, K, Na, Ca, Mg, P, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Al, Si

Aanvullend is onderzoek mogelijk op jodium (I), aluminium (Al) en fluor (F).

Naam Datum Bestand
Folder PlantsapCheck/GewasCheck 13-11-2019

Methode

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >