Terug naar overzicht

Optimale teeltomstandigheden zorgen voor een optimale kwaliteit en opbrengst. Goed en voldoende water is hiervoor een basisvoorwaarde. Bij het opstellen van een bemestingsplan is de chemische samenstelling van het water een belangrijke factor.

Voor alle gewassen geldt dat het gietwater slechts een beperkte hoeveelheid natrium en chloor mag bevatten en dat de EC niet te hoog mag zijn. De schadedrempels zijn afhankelijk van de teeltomstandigheden (specifiek gewas, teeltmedium enz.). In het geval van recirculatie is het zaak dat er geen ophoping van schadelijke stoffen optreedt in het water. Druppelaars mogen bovendien niet verstopt raken door vervuiling en ziekteverwekkers mogen niet (opnieuw) in omloop worden gebracht.

Breng de waterkwaliteit op uw bedrijf in kaart:

  • uitgangswater in het bassin
  • samenstelling van de voedingsoplossing
  • samenstelling van het drainwater
  • werking van de ontsmetter

Na analyse ontvangt u een verslag met een helder overzicht van de gemeten waardes en een praktisch advies. Met de analyseresultaten kunt u de juiste maatregelen nemen, of het nu gaat om bemesting of ontsmetting.

Basis wateronderzoek

In het basis chemisch wateronderzoek meet Eurofins Agro omvat de volgende parameters: pH, EC, NH4, K, Na, Ca, Mg, NO3, Cl, S, HCO3, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si.  Afhankelijk van het gebruiksdoel kan je aanvullende parameters laten bepalen.

Overzicht chemisch onderzoek

PAKKET ONDERZOEK
Drain-/MatwaterCheck Basis wateronderzoek
DruppelwaterCheck Basis wateronderzoek
UitgangswaterCheck Basis wateronderzoek
+ totale en tijdelijke hardheid
BronwaterCheck Basis wateronderzoek
+ Fe-totaal
totale en tijdelijke hardheid
Waterwet (Wtw) Beperkt wateronderzoek
pH, EC, NH4, Na, Cl, NO3, P
Ketelwater Basis wateronderzoek
Fe-totaal + totale en tijdelijke hardheid
+ P- en M-getal
Aanvullend N-ureum, Al, F
ZuiveringsCheck Brede analyse pesticiden
(incl. herbiciden op lage grenzen)
Methaan CH4 in bronwater
Zware metalen Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg,
Pb, Al, Ba, Co, Mo, Se

 

Meer informatie

Naam Datum Bestand
Folder OntsmetterCheck 13-11-2019
Uitleg Verslag Tuinbouw 13-11-2019
Folder Water Glastuinbouw 13-11-2019
Folder DNA Multiscan 13-11-2020
Voorbeeldverslag BeregeningswaterCheck 08-04-2020
Handboek Nutrient Solutions 21-09-2020
Voorbeeldverslag Osmose Water 01-04-2021
Voorbeeldverslag Voedingsoplossing Bak 01-04-2021
Voorbeeldverslag Voedingsoplossing Drain 01-04-2021
Voorbeeldverslag Voedingsoplossing Druppelwater 01-04-2021
Voorbeeldverslag Water + IJzer 01-04-2021