Terug naar overzicht

Aaltjes kunnen ernstige financiële schade veroorzaken door opbrengstverlies, kwaliteitsschade en exportrestricties. Eurofins Agro is een belangrijk expertisecentrum op het gebied van aaltjes en voert sinds 1957 aaltjesonderzoek uit. Het aaltjesonderzoek is geaccrediteerd voor een aantal keuringsonderzoeken. 

Digitaal aanvragen

Eurofins Agro biedt  verschillende onderzoekspakketten aan voor onderzoek naar aaltjes:

  • Totaalpakket dat overzicht geeft van alle aanwezige aaltjes
  • Pakketten voor onderzoek naar specifieke soorten of groepen aaltjes
  • AaltjesCheck: een beperkt onderzoek op de aanwezigheid van aaltjes (glastuinbouw)

Op basis van het verslag, samen met informatie over de waardplantgeschiktheid en over het risico op schade, kan je maatregelen nemen zoals aanpassing van de  gewasrotatie aan te passen, keuze voor een ander  perceel of specifieke beheersmaatregelen.  Zonodig kan een gespecialiseerde adviseur worden gevraagd om hierbij te ondersteunen.

Eurofins Agro kan de gevonden resultaten digitaal in de percelen tekenen. Eventueel gevonden besmettingen worden weergegeven met maatlijnen. De kaartjes worden digitaal toegestuurd en zijn digitaal in te zien via Akkerweb. Op dit platform zijn onder andere ook granulaat-taakkaarten aan te maken en is een beheersingsadvies te berekenen via NemaDecide.  U kunt dit onderzoek hier direct digitaal aanvragen.

De methodes

Eurofins Agro heeft beschikking over verschillende methodes om betrouwbaar vast te stellen welke aaltjes in de bodem aanwezig zijn en in welke aantallen.

DNA-analyse

Met behulp van DNA-techniek kan Eurofins Agro meer dan 25 relevante aaltjes analyseren. De voordelen van deze methode zijn:

  • De gevoeligheid is hoger dan microscopische analyse: één individueel aaltje kan al worden gedetecteerd in een mengsel van zo’n 10.000 andere, onbekende aaltjes. 
  • De moleculaire analyse wordt altijd uitgevoerd op alle aaltjes die uit een monster worden geïsoleerd. Dit in tegenstelling tot de microscopische analyse waarbij slechts een beperkte fractie (20%) van het totale monstervolume visueel wordt beoordeeld. De kans op detectie van aaltjes die in lage aantallen voorkomen is hoger in vergelijking met de microscopische analyse.
  • Onderdrukte populaties (mengpopulaties van hetzelfde geslacht waarbij één soort in lagere aantallen voorkomt dan de andere soorten) worden met DNA altijd aangetoond en op soort gebracht.
  • De determinatie wordt niet beïnvloed door de leeftijd en het geslacht van de aaltjes. De analyse is objectief en goed te standaardiseren, zodat de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd.

Microscopische analyse

De experts van Eurofins Agro kunnen 600 à 700 verschillende soorten aaltjes determineren. Microscopie is heel belangrijk voor de validatie van de DNA-analsye en voor het determineren van soorten waarvan geen DNA-test beschikbaar is. Monsters uit het buitenland en kassen kunnen aaltjes bevatten die niet in de Nederlandse vollegrond voorkomen en waarvoor geen DNA-test is ontwikkeld. Microscopische analyses worden altijd in duplo uitgevoerd door twee verschillende analisten.

Incubatie

Bij het vrijlevende aaltjesonderzoek kan je aanvullend incubatie aanvragen. Met deze analyse wordt het organisch materiaal uit een grondmonster twee weken geïncubeerd. Aaltjes (met name Meloidogyne en Pratylenchus) die nog in wortelresten en eitjes aanwezig kunnen zijn, worden ook meegenomen in de analyse. De analyse geeft zo een compleet beeld van de aanwezige aantallen aaltjes.

PAKKET ANALYSE
DNA-pakket Onderzoek naar twintig relevante vrijlevende aaltjes met DNA-techniek op soortniveau. Hieronder vallen de wortelknobbel-, wortellesie en vrijlevende wortelaaltjes. Ook wordt het stengelaaltje en destructoraaltje geanalyseerd Aanvullend kan LX en/of cysten worden aangevraagd. 
DNA + microscopie-pakket Volledig onderzoek naar alle schadelijke aaltjesaaltjes met een combinatie van DNA en microscopisch onderzoek op soortniveau. In dit pakket worden ook de bladaaltjes meegenomen. 
AaltjesCheck Quickscan naar de aanwezigheid van verschillende groepen aaltjes op geslachts- en familieniveau. Er wordt geen soortsbepaling uitgevoerd waardoor er geen gewasgericht advies kan worden gegeven.
AM-onderzoek Vrijwillig onderzoek naar het aardappelcystenaaltje. Dit is een belangrijke beheersmaatregel van aardappelmoeheid.Het AM-onderzoek kan in verschillende intensiteiten worden uitgevoerd.Aanvullend kan soortbepaling en bietencystenaaltjes worden aangevraagd.
Cystenonderzoek Onderzoek naar alle cystenaaltjes in de grond, waaronder aardappel-, bieten-, erwten-, gras-, klaver- en peencystenaaltjes. 
Stengelaaltjes en/of witrot Vrijwillig onderzoek naar stengelaaltjes en/of witrot. Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) kunnen schade veroorzaken in o.a. bloembollen, ui, aardappel, mais, bieten, spinazie en granen. Witrot (Sclerotium cepivorum) geeft problemen in ui-achtigen. 
ZeefgrondCheck DNA-analyse van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in zeefgrond wat vrij komt tijdens het sorteren van bloembollen, Doordat de aanhangende grond van bollen wordt onderzocht, geeft het onderzoek een goed beeld van een mogelijke stengelaaltjesbesmetting per partij.
Melo-Intensief Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes) kunnen ernstige kwaliteitsschade veroorzaken en vormen een bedreiging bij de afzet van uitgangsmateriaal. Het Melo-Intensief onderzoek toont een besmetting met 90% zekerheid aan. De bemonstering moet daarvoor plaatsvinden na een goede waardplant en bij voorkeur voor half november worden gestoken.
Aaltjes in plantmateriaal, water, compost en substraat Naast grondonderzoek biedt Eurofins Agro aaltjesonderzoek aan in plantmateriaal, water, compost en substraat. Binnen deze onderzoekspakketten worden alle relevante aaltjes microscopisch geanalyseerd en indien mogelijk op soort gebracht. 

 

AANVULLEND  
Incubatie Onderzoek Relevant voor een aantal knobbelaaltjes (Meloidogyne) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus). Dit onderzoek wordt aangeraden na een laat gewas of in het geval van gewassen met een lage schadedrempel.
Plantmateriaal Onderzoek naar aaltjes die aanwezig zijn in het plantmateriaal.
Roofaaltjes Indicator voor de kwalitet van het bodemvoedselweb. 

 

KEURINGSONDERZOEK*)  
Longidorus en Xiphinema Keuringsonderzoek voor de teelt van vermeerderingsmateriaal van aardbei, kleinfruit en prunus.
Stengelaaltjes en witrot Keuringsonderzoek voor een vrijverklaring van stengelaaltjes en witrot voor de teelt van eerstejaarsplantuien.
Stengelaaltjes in zaad  Analyse van Ditylenchus dipsaci in zaad.
 
*) Eurofins Agro is ASLN-geaccrediteerd voor deze keuringsonderzoeken

Downloads

Hier vindt u achtergrondinformatie en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder ZeefgrondCheck 15-06-2020
Folder AM Intensief 18-06-2020
Folder MeloIntensief 18-06-2020
Folder AM-intensief onderzoek 30-03-2021
Folder Aaltjesonderzoek 15-06-2021
Folder DNA Aaltjespakketten 15-06-2021
Folder DNA, MIC en BKA inhoud aaltjes 16-06-2021