Unieke resultaten plantsaponderzoek

28 januari 2020 - Glasgroenten

In 2019 heeft Eurofins Agro een groot praktijkonderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen nutriënten in plantsap en in droge stof in bladeren en vruchten. Voor 18 teelten is gedurende 8 tot 10 weken het gewas bemonsterd. In totaal werd bijna 500 kg aan blad- , steel- en vruchtmateriaal geanalyseerd. De eerste resultaten zijn beschikbaar voor de praktijk.

Hoeveel van de aangevoerde voedingsstoffen heeft het gewas opgenomen? Die vraag houdt veel telers bezig. Als je tijdig weet dat planten te weinig opnemen van een bepaald nutriënt, is het mogelijk om gerichte maatregelen te nemen en verminderde productie te voorkomen. Het onderzoek van Eurofins Agro heeft tot doel inzicht te krijgen in de opgenomen hoeveelheid nutriënten. Petra van Vliet, onderzoeker bij Eurofins Agro: “Er zijn twee onderzoeksmethoden mogelijk, drogestofanalyse en plantsapanalyse. De eerste methode is een methode waarbij alle in de plant vastgelegde nutriënten worden geanalyseerd en die al langere tijd wordt toegepast. Voor deze methode zijn streefwaardes bekend.”

“Plantsapanalyse vindt sinds circa tien jaar plaats in de praktijk. Eurofins Agro biedt dit onderzoek sinds vorig jaar ook aan, maar heeft tegelijkertijd een groot praktijkonderzoek voor deze analyse opgezet. Daarvoor waren twee redenen. Ten eerste ontbrak het aan een wetenschappelijke interpretatie van gevonden waarden. En ten tweede beschikte Eurofins Agro nog niet over betrouwbare streefwaardes voor de verschillende nutriënten. Om betrouwbare adviezen aan de resultaten van een plantsapanalyse te kunnen koppelen, zijn we vorig jaar in nauwe samenwerking met een aantal telers een groot experiment gestart. Daarbij hebben we de gewassamenstelling gemeten via drogestofanalyse en plantsapanalyse. De uitslagen worden gekoppeld aan de productkwaliteit om zo relaties te kunnen vinden.”

Vijf gewassen

 Het onderzoek vond plaats bij substraat en biologische teelten van tomaat, komkommer, paprika, (kas)aardbei en chrysant. Monsternemers van Eurofins Agro hebben bij de deelnemers gedurende 8 tot 10 weken blad- en stengelmateriaal verzameld. Blad en bladstelen zijn afzonderlijk geanalyseerd op de concentratie nutriënten. Ook de kwaliteit van het geoogste product is gemonitord. Bovendien zijn er klimaatdata verzameld. Van Vliet: “Een dergelijk groot onderzoek naar plantsap is uniek. Wij hebben een enorme hoeveelheid data verzameld. Op basis daarvan kunnen we betrouwbare relaties leggen tussen bijvoorbeeld de gehaltes nutriënten in plantsap en in droge stof.”

De eerste resultaten zijn verrassend. “We zien onverwachte verschillen in opnamepatroon tussen de verschillende gewassen en tussen nutriënten. Zo zien we bijvoorbeeld voor fosfaat dat oud komkommerblad veel fosfaat vast legt en dat er relatief weinig fosfaat in het plantsap aanwezig is. Bij kalium daarentegen, vinden we bij alle gewassen een redelijk verband tussen de gehaltes in plantsap en droge stof.”

Relaties onderzocht

Van Vliet heeft de data inmiddels vertaald naar streefwaardes voor de vijf onderzochte gewassen. Deze zullen binnen twee weken worden toegevoegd aan het rapport van plantsap analyses. Zij werkt nu aan de verdere interpretatie van de data en de vertaling naar adviezen. “We gaan kijken in hoeverre er verband is tussen de samenstelling van de voedingsoplossing, de opname van nutriënten en klimaat. Ook zullen we de data relateren aan opbrengstcijfers. Het doel is om op basis van alle analysedata een goed advies ter verbetering en instandhouding van de productie te kunnen geven.”